ما اهداف مالی شما را ترسیم میکنیم.

Start your trading today and benefit from the experience of a Regulated Broker

اکنون تجارت را شروع کن حساب مجازی

Why Choose Us

Regulated broker
Superior technology
امنیت وجوه
ارزش پول

Join our Partnership Programs

INGOT Brokers offers two partnership programs specifically designed to meet your business needs

آیا آماده اید پیش بروید؟

Wide range of markets

سند Bid Price Ask Price تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز
EURUSD 00.00 00.00 00.00
GBPUSD 00.00 00.00 00.00
USDJPY 00.00 00.00 00.00
USDCHF 00.00 00.00 00.00
USDCAD 00.00 00.00 00.00
AUDUSD 00.00 00.00 00.00
NZDUSD 00.00 00.00 00.00
USDTRY 00.00 00.00 00.00
EURTRY 00.00 00.00 00.00
GBPJPY 00.00 00.00 00.00
سند Bid Price Ask Price تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز
US30 00.00 00.00 00.00
UK100 00.00 00.00 00.00
CAC40 00.00 00.00 00.00
DAX30 00.00 00.00 00.00
DJ30 00.00 00.00 00.00
ND100 00.00 00.00 00.00
سند Bid Price Ask Price تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز
AAPL. 00.00 00.00 00.00
FB. 00.00 00.00 00.00
GOOG. 00.00 00.00 00.00
TSLA. 00.00 00.00 00.00
SNAP. 00.00 00.00 00.00
NFLX 00.00 00.00 00.00
AV.L 00.00 00.00 00.00
BARC.L 00.00 00.00 00.00
سند Bid Price Ask Price تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز
NUGT.ETF 00.00 00.00 00.00
DGAZ.ETF 00.00 00.00 00.00
TVIX.ETF 00.00 00.00 00.00
UGAZ.ETF 00.00 00.00 00.00
LABD.ETF 00.00 00.00 00.00
QID.ETF 00.00 00.00 00.00
SPXU.ETF 00.00 00.00 00.00

قیمتها فقط برای اطلاع است.