کالاهای کشاورزی

کالاهای کشاورزی بازار تجاری فعالی دارد که از ابتدای تاریخ وجود داشته است. بدلیل عوامل اقتصادی و سیاسی و همچنین تغییر  آب و هوا و الگوهای کالاهای کشاورزی همیشه فرصتهای معامله جدیدی را برای سرمایه گذران فراهم کرده است. معامله دامنه وسیعی از کالاهای کشاورزی از جمله گندم، دانه سویا، ذرت، قهوه و غیره صورت میگیرد. 

نماد نام اندازه حجم قرارداد کمیسیون حاشیه سود تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز تعداد ماههای معامله سهام روز هاى معاملاتى ساعات معاملاتى
ZC Corn 5,000 bushels $10 $1700 floating Mar, May, Jul, Sep, Dec Mon - Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15
ZW Wheat 5,000 bushels $10 $2100 floating Mar, May, Jul, Sep, Dec Mon - Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15
ZM Soymeal 100 Short Ton $10 $1700 floating Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec Mon - Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15
ZS Soybean 5,000 Bushels $10 $2500 floating Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec Mon - Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15
    • Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).
نماد نام اندازه حجم قرارداد کمیسیون حاشیه سود تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز تعداد ماههای معامله سهام روز هاى معاملاتى ساعات معاملاتى
KC Coffee 37500 pound (18.75 ton) $10 $3500 floating Mar, May, Jul, Sep, Dec Mon - Fri 11:45 - 20:30
CC Cocoa 10 metric tons (10 ton) $10 $2500 floating Mar, May, Jul, Sep, Dec Mon - Fri 11:45 - 20:30
SB Sugar 112,000 pound (56 ton) $10 $1500 floating Mar, May, Jul, Oct Mon - Fri 10:30 - 20:00
    • Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).