بورس انرژی

قیمت کالاهای منبع انرژی دائما با توجه به رشد و توسعه اقتصادی و سایر عوامل درنوسان است و به افزایش زیاد قیمتهای نفت و سایر منابع انرژی کمک میکند. معامله کنندگان عرضه محدود انرژی را در مقابل تقاضای روزافزون ارزیابی میکنند. این امر فرصتهای معامله هیجان انگیزی را فراهم میکند.

نماد نام اندازه حجم قرارداد کمیسیون حاشیه سود تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز روز هاى معاملاتى ساعات معاملاتى
XTIUSD Crude Oil 1000 barrels $10 $2000 floating Mon - Fri 01:00 - 24:00
NG Natural Gas 10,000 mmBtu $10 $1000 floating Mon - Fri 01:00 - 24:00
XBRUSD Brent Crude Oil 1000 barrels $10 $2000 floating Mon - Fri 03:00 - 24:00
    • Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).
نماد نام اندازه حجم قرارداد کمیسیون حاشیه سود تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز روز هاى معاملاتى ساعات معاملاتى
XTIUSD Crude Oil 1000 barrels - $2000 floating Mon - Fri 01:00 - 24:00
NG Natural Gas 10,000 mmBtu - $1000 floating Mon - Fri 01:00 - 24:00
XBRUSD Brent Crude Oil 1000 barrels - $2000 floating Mon - Fri 03:00 - 24:00
    • Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).