شاخصها

شاخصها ارزش سرمایه گذاری در بین معامله گران را دارند زیرا آنها میتوانند عملکرد بازارهای موفق را ردیابی کنید. شاخصها روش مفیدی هستند که با آن معامله گران میتوانند در بازارهای مالی جهانی تجارت کنند درحالیکه همچنان در جریانات بازار سهام بروز هستند. ما به معامله گران فرصتی میدهیم تا از بین متداولترین شاخصها از جمله داو جونز، DAX 30 و S&P 500 یکی را انتخاب کنند. 

سودسهام شاخص
نماد نام اندازه حجم قرارداد کمیسیون حاشیه سود تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز تعداد ماههای معامله سهام روز هاى معاملاتى ساعات معاملاتى کشور
DJ30 Dow Jones Industrial Average 10 $10 $2000 floating Mar., Jun., Sep., Dec. Mon - Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 United States
ND100 The NASDAQ-100 Index 20 $10 $2000 floating Mar., Jun., Sep., Dec. Mon - Fri 1:00-23:15 23:30-24:00 United States
S&P500 The S&P 500 50 $10 $2000 floating Mar., Jun., Sep., Dec. Mon - Fri 1:00-23:15 23:30-24:00 United States
DAX30 DAX 30 25 $10 $2000 floating Mar., Jun., Sep., Dec. Mon - Fri 3:30-23:00 Germany
CAC40 The CAC 40 10 $10 $2000 floating Mar., Jun., Sep., Dec. Mon - Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 France
FTSE100 The FTSE 100 Index 10 $10 $2000 floating Mar., Jun., Sep., Dec. Mon - Fri 1:00-23:15 23:30-24:00 United Kingdom
NKD225 The Nikkei 225 Stock Average Index 5 $10 $2000 floating Mar., Jun., Sep., Dec. Mon - Fri 1:00-24:00 Japan
VIX CBOE Volatility Index 1000 $10 %10 floating Every month Mon - Fri 1:00-23:15 23:30-24:00 United States
DX USD Index Future 1000 $10 %1 floating Mar., Jun., Sep., Dec. Mon - Fri 3:00-24:00 United States
    • Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).
نماد نام اندازه حجم قرارداد کمیسیون حاشیه سود تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز تعداد ماههای معامله سهام روز هاى معاملاتى ساعات معاملاتى کشور
DJ30 Dow Jones Industrial Average 10 $0 1% floating - Mon - Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 United States
ND100 The NASDAQ-100 Index 20 $0 1% floating - Mon - Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 United States
S&P500 The S&P 500 50 $0 1% floating - Mon - Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 United States
DAX30 DAX 30 25 $0 1% floating - Mon - Fri 03:30-23:00 Germany
CAC40 The CAC 40 10 $0 1% floating - Mon - Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 France
FTSE100 The FTSE 100 Index 10 $0 1% floating - Mon - Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 United Kingdom
NKD225 The Nikkei 225 5 $0 1% floating - Mon - Fri 01:00-24:00 Japan
    • Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).